Kierujący pracą: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW

Synteza i badania aktywności biologicznej diblokowych pochodnych liniowej iminy polietylenowej

Praca dyplomowa dotyczyć będzie:

Jednym z zastosowań polimerów kationowych jest transport kwasów nukleinowych przez ścianę komórkową wykorzystywane np. w terapii genowej. Transfekcja DNA/RNA do komórek możliwa jest dzięki zdolności do tworzenia polipleksów z kwasami nukleinowymi a modyfikacje struktury polimeru zmieniają selektywność oddziaływania względem określonych komórek. Innym zastosowaniem polikationów jest ukierunkowane działanie przeciwkbakteryjne. Polikationy o różnej masie cząsteczkowej mogą wykazywać zróżnicowany wpływ na takie patogeny jak n.p. bakterie Escherichia coli bądź Staphylococus aureus.

Celem projektu badawczego będzie synteza diblokowych polikationów pochodnych liniowej iminy polietylenowej o różnej długości łańcucha, Do polimeryzacji wykorzystywany zostanie makro inicjator zawierający trwały ładunek dodatni wpływający na charakter powstałego polimeru. Wytworzone polimery zostaną wykorzystane do określenia wpływu długości łańcucha m. in. na aktywność biologiczną polimeru względem modelowych mikro-organizmów

 

Praca inżynierska będzie wykonywana w ramach projektu PoCoDi http://lpt.ch.pw.edu.pl/pocodi/

Proponowana praca obejmuje:

  1. Badania literaturowe
  2. Syntezę biblioteki polimerów o różnej strukturze
  3. Opcjonalnie (w zależności od postępu prac): badania właściwości polimerów w roztworach oraz badania mikrobiologiczne

Kierujący pracą: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW

Zastosowanie enzymatycznej hydrolizy poli(2-metylo-1,3-oksazoliny) (POX) w syntezie kationowych polimerów o właściwościach przeciwbakteryjnych.

Praca dyplomowa dotyczyć będzie:

Wzrastająca antybiotykoodporność wśród bakterii staje się coraz większym problemem dla współczesnej medycyny, tak zwana „złota era antybiotyków” zapoczątkowana odkryciem penicyliny powoli dobiega końca. Niezwykle ważne jest znalezienie alternatywy dla obecnie stosowanych leków przeciwbakteryjnych zanim staniemy się bezradni w walce z groźnymi dla zdrowia infekcjami.
Jedną z zachęcających klas związków są kationowe, amfifilowe polimery imitujące występujące naturalnie peptydy przeciwbakteryjne. Badania wykazały, iż wysoką skuteczność przeciwbakteryjną wykazuje liniowa imina polietylenowa (PEI) otrzymywana w wyniku hydrolizy poli(2-metylo-1,3-oksazoliny) (POX). Jest to motywacją do przeprowadzenia badań nad wpływem modyfikacji PEI na jej aktywność biologiczną. Jednakże chemiczna hydroliza POX do PEI przebiega w stosunkowo drastycznych warunkach, co uniemożliwia otrzymanie PEI podstawionej delikatnymi grupami funkcyjnymi. Alternatywą jest hydroliza enzymatyczna, przebiegająca w znacznie łagodniejszych warunkach. Do tego celu stosuje się najczęściej enzymy z klasy hydrolaz ( np. proteazy, esterazy, lipazy). Celem niniejszej pracy będzie wykonanie badań nad enzymatyczną hydrolizą poli(2-metylo-1,3-oksazoliny). W szczególności weryfikacja hipotezy o selektywnym prowadzeniu tego procesu.

Praca inżynierska będzie wykonywana w ramach projektu PoCoDi http://lpt.ch.pw.edu.pl/pocodi/

Proponowana praca obejmuje:

  1. Badania literaturowe
  2. Syntezę modelowych polioksazolin
  3. Modyfikację polioksazolin przy zastosowaniu enzymów