Dyplom inżynierski – Biotechnologia (2018/19)

Kierujący pracą: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW
Opiekun naukowy: Dominika Kozon

Liposomowy model membrany komórkowej do przewidywania mechanizmu działania makromolekuł na komórki bakteryjne.

Praca dyplomowa dotyczyć będzie otrzymania znakowanych fluorescencyjnie liposomów o zróżnicowanym składzie lipidowym oraz zbadania wpływu wybranych polimerów na ich właściwości. Obecnie stosowane antybiotyki stają się nieskuteczne w walce z infekcjami bakteryjnymi. Antybiotyki zazwyczaj oddziałują na metabolizm bakterii np. blokując syntezę określonych białek. Dlatego związki o innych mechanizmach działania stanowią potencjalną dla nich alternatywę. Obiecującą klasą molekuł są kationowe, amfifilowe polimery imitujące naturalne peptydy przeciwbakteryjne. Wśród postulowanych mechanizmów ich działania są m.in. rozrywanie dwuwarstwy lipidowej czy formowanie w niej porów, przez które wypływają komponenty komórkowe prowadząc do śmierci bakterii. Jednakże dokładny mechanizm działania tej klasy związków nie jest jeszcze dokładnie poznany. Liposomy, ze względu na łatwą modyfikację składu lipidowego stanowią dogodny model do przewidywania oddziaływań związków zarówno z komórkami eukariotycznymi jak i prokariotycznymi. Trwałość tych struktur może być badana wieloma technikami, np. poprzez pomiar zmian fluorescencji barwnika zamkniętego wewnątrz liposomu czy rejestrowanie zmian ich wielkości.

Praca inżynierska będzie wykonywana w ramach projektu PoCoDi http://lpt.ch.pw.edu.pl/pocodi/

Proponowana praca obejmuje:

  1. Badania literaturowe
  2. Otrzymanie znakowanych fluorescencyjnie liposomów różniących się składem lipidowym.
  3. Zbadanie wpływu biblioteki polimerów na stabilność liposomów dwoma technikami analitycznymi.

Kierujący pracą: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW
Opiekun naukowy: Julita Pachla

Charakteryzacja aktywności biologicznej supramolekularnych związków o działaniu przeciwbakteryjnym

Praca dyplomowa dotyczyć będzie przygotowania i badań mikrobiologicznych kompleksowych związków polikationów o właściwościach antybakteryjnych.Bakterie, które wykształciły oporność na antybiotyki stają się coraz bardziej powszechne, w związku  z czym konieczne jest znalezienie nowych środków przeciwbakteryjnych, które działają w oparciu o inny mechanizm niż ingerencja w szlaki metaboliczne komórek. Spore nadzieje są wiązane z kationowymi czynnikami, których aktywność bakteriobójcza opiera się na oddziaływaniu z błoną komórkową,  w wyniku czego ulega ona mechanicznej destabilizacji i dezintegracji, co z rezultacie skutkuje śmiercią komórki. Celem pracy będzie charakteryzacja aktywności mikrobiologicznej związków kompleksowych polikationów wraz z wybranymi anionami organicznymi. Takie niekowalencyjne układy mają przewagę nad tradycyjnie modyfikowanymi polimerami polegającą na możliwości takiego zaprojektowania związków, które pozwala na selektywne przyłączanie lub odłączanie bloków budulcowych o różnej funkcyjności już w środowisku fizjologicznym, bez komplikacji związanych z syntezą.

Praca inżynierska będzie wykonywana w ramach projektu PoCoDi http://lpt.ch.pw.edu.pl/pocodi/

Proponowana praca obejmuje:

  1. Badania literaturowe
  2. Otrzymywanie wybranych układów supramolekularnych
  3. Badania mikrobiologiczne właściwości otrzymanych związków