Liposomy jako modelowe błony komórkowe do badania oddziaływania amfifilowych polimerów z powierzchnią bakterii

Praca dyplomowa dotyczyć będzie:

Obecnie stosowane antybiotyki stają się nieskuteczne w walce z infekcjami bakteryjnymi. Bakterie ze względu na częstość podziałów komórkowych oraz możliwość wymiany między sobą materiału genetycznego w postaci plazmidu potrafią niezwykle szybko uodparniać się na działanie związków biobójczych. Ważnym wyzwaniem współczesnej chemii medycznej jest poszukiwanie związków bakteriobójczych wykazujących inny mechanizm działania od obecnie stosowanych antybiotyków. Obiecująca klasą molekuł są kationowe, amfifilowe polimery imitujące naturalne peptydy przeciwbakteryjne. Polimery te oddziałują z błoną komórkową prowadząc do jej destabilizacji i dezintegracji co ostatecznie powoduje wyciek substancji niskocząsteczkowych na zewnątrz komórki prowadząc do jej śmierci. Dokładny charakter tych oddziaływań oraz mechanizm działania amfifilowych polimerów przeciwbakteryjnych, pomimo wielu lat badań, nie został jeszcze dokładnie poznany. Dobrym modelem do zweryfikowania tej hipotezy wydają się być liposomy o składzie lipidowym zbliżonym do komórek bakteryjnych oraz ssaczych.

Celem tego projektu badawczego będzie otrzymanie znakowanych fluorescencyjnie liposomów o składzie zbliżonym do błony komórkowej bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus oraz komórek ssaczych. Następnie zostaną wykonane badania wpływu kationowych polimerów otrzymanych w naszym zespole na stabilność uzyskanych liposomów.

Proponowana praca obejmuje:

  1. Badania literaturowe.
  2. Otrzymanie trzech partii znakowanych fluorescencyjnie liposomów różniących się składem lipidowym.
  3. Zbadanie wpływu bibliotek polimerów przeciwbakteryjnych na stabilność liposomów.
  4. Analiza zależności stabilności liposomów w obecności badanych polimerów od ich składu fosfolipidowego.