Research Projects

PoCoDi

2016-2021

amphiphilic POlymers for the COntrolled DIsruption of cell membrane: stimuli responsive action, activity against Mycobacterium

Abbreviation: PoCoDi

Contract: 2015/18/E/ST5/00222

Collaboration: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Project leader: Dominik Jańczewski

Cell wall disruption of the lipid bilayer, mediated by the natural and artificial macromolecules is a phenomenon broadly exploited for e.g. the drug and gene delivery, or for the antimicrobial applications. The aim of this project is to understand mechanism of interactions between certain antimicrobial amphiphilic polymers and cell membrane and in particular to gain insight into the way those polymers are decomposing lipid bilayer.

LACMAN

2013-2017

Tytuł: Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego

Akronim: LACMAN

Numer umowy: PBS

Lider: Katedra Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Warszawskiej

Partnerzy:
Laboratorium Procesów Technologicznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania cyklicznych diestrów kwasu mlekowego (laktydów, LA), które są kluczowymi monomerami w syntezie polilaktydów (PLA) oraz innych biodegradowalnych materiałów polimerowych. Jako podstawowego surowca używamy dostępnego na rynku kwasu L-mlekowego otrzymywanego w procesach fermentacji węglowodanów. Związek ten będzie poddawany kondensacji w celu uzyskania oligomerycznych półproduktów, które w wyniku katalitycznej depolimeryzacji wytworzą cykliczne diestry.

Zakres badań obejmuje optymalizację obu etapów syntezy, opracowanie efektywnych metod oczyszczania i analizy produktów oraz charakterystykę otrzymywanych z nich PLA. Przewiduje się otrzymanie produktów o różnej zawartości izomeru L,L-LA. Partie tych monomerów oraz odpowiednich poliestrów wykonane w instalacjach wielkolaboratoryjnych będą wykorzystane do oceny właściwości użytkowych tych produktów.

CHIKADI

2014-2017

Tytuł: Chemia i technologia chiralnych kwasów dikarboksylowych i ich pochodnych

Akronim: CHIKADI

Numer umowy: PBS….

Lider: Laboratorium Procesów Technologicznych ? PW?

Partnerzy: Uniwersytet Adama Mickiewicza

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Celem CHIKADI jest opracowanie technologii wytwarzania kwasu O,O’-dibenzoilo-Lwinowego (KDBW), modernizacja istniejących technologii oraz przygotowanie pakietu chiralnych półproduktów i substancji pomocniczych, pochodnych chiralnych kwasów dikarboksylowych (CHIKADI).

KDBW należy do najczęściej stosowanych środków pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym do rozdzielania mieszanin racemicznych, podczas produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API).

Zastosowania innych pochodnych CHIKADI są bardzo szerokie, obejmują: chiralne ligandy, chiralne katalizatory, chiralne półprodukty i bloki budulcowe, w tym również do biopolimerów. Przedstawiony projekt jest odpowiedzią w pierwszej kolejności na potrzeby rynku farmaceutycznego, a w drugiej wychodzi naprzeciw potrzebom producentów biopolimerów.

BIOPOL

2009-2013

Tytuł: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Akronim: BIOPOL

Numer umowy: POIG.01.01.02-10-025/09

Lider: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Partnerzy:
Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski

Celem ogólnym projektu jest przeprowadzenie strategicznych badań i opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dotyczących przetwarzania odnawialnej bazy surowcowej służących tworzeniu nowych asortymentów produktów z polimerów biodegradowalnych na bazie źródeł odnawialnych, szczególnie polimeru wytwarzanego z kwasu mlekowego (znanego pod nazwą “polilaktyd”) a także biodegradowalnych poliestrów z dostępnych krajowych surowców. Cel ogólny spełniony zostanie w konsekwencji osiągnięcia celów szczegółowych projektu, czyli:

Opracowania technologii wytwarzania polilaktydu (PLA) w modelowej instalacji badawczej (instalacja PLA)

Opracowania technologii wytwarzania alifatyczno-aromatycznego biodegradowalnego poliestru (IBPE) w modelowej instalacji badawczej (instalacja IBPE)

Wdrożenia wyników badań procesów modyfikacji chemicznej PLA, IBPE oraz układów PLA-IBPE

Wdrożenia wyników badań procesów przetwarzania PLA, IBPE, PLA-IBP