Projekty Badawcze

LACMAN

2013-2017

Tytuł: Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego

Akronim: LACMAN

Numer umowy: PBS

Lider: Katedra Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Warszawskiej

Partnerzy:
Laboratorium Procesów Technologicznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania cyklicznych diestrów kwasu mlekowego (laktydów, LA), które są kluczowymi monomerami w syntezie polilaktydów (PLA) oraz innych biodegradowalnych materiałów polimerowych. Jako podstawowego surowca używamy dostępnego na rynku kwasu L-mlekowego otrzymywanego w procesach fermentacji węglowodanów. Związek ten będzie poddawany kondensacji w celu uzyskania oligomerycznych półproduktów, które w wyniku katalitycznej depolimeryzacji wytworzą cykliczne diestry.

Zakres badań obejmuje optymalizację obu etapów syntezy, opracowanie efektywnych metod oczyszczania i analizy produktów oraz charakterystykę otrzymywanych z nich PLA. Przewiduje się otrzymanie produktów o różnej zawartości izomeru L,L-LA. Partie tych monomerów oraz odpowiednich poliestrów wykonane w instalacjach wielkolaboratoryjnych będą wykorzystane do oceny właściwości użytkowych tych produktów.

CHIKADI

2014-2017

Tytuł: Chemia i technologia chiralnych kwasów dikarboksylowych i ich pochodnych

Akronim: CHIKADI

Numer umowy: PBS….

Lider: Laboratorium Procesów Technologicznych ? PW?

Partnerzy: Uniwersytet Adama Mickiewicza

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Celem CHIKADI jest opracowanie technologii wytwarzania kwasu O,O’-dibenzoilo-Lwinowego (KDBW), modernizacja istniejących technologii oraz przygotowanie pakietu chiralnych półproduktów i substancji pomocniczych, pochodnych chiralnych kwasów dikarboksylowych (CHIKADI).

KDBW należy do najczęściej stosowanych środków pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym do rozdzielania mieszanin racemicznych, podczas produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API).

Zastosowania innych pochodnych CHIKADI są bardzo szerokie, obejmują: chiralne ligandy, chiralne katalizatory, chiralne półprodukty i bloki budulcowe, w tym również do biopolimerów. Przedstawiony projekt jest odpowiedzią w pierwszej kolejności na potrzeby rynku farmaceutycznego, a w drugiej wychodzi naprzeciw potrzebom producentów biopolimerów.

BIOPOL

2009-2013

Tytuł: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Akronim: BIOPOL

Numer umowy: POIG.01.01.02-10-025/09

Lider: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Partnerzy:
Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski

Celem ogólnym projektu jest przeprowadzenie strategicznych badań i opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dotyczących przetwarzania odnawialnej bazy surowcowej służących tworzeniu nowych asortymentów produktów z polimerów biodegradowalnych na bazie źródeł odnawialnych, szczególnie polimeru wytwarzanego z kwasu mlekowego (znanego pod nazwą „polilaktyd”) a także biodegradowalnych poliestrów z dostępnych krajowych surowców. Cel ogólny spełniony zostanie w konsekwencji osiągnięcia celów szczegółowych projektu, czyli:

Opracowania technologii wytwarzania polilaktydu (PLA) w modelowej instalacji badawczej (instalacja PLA)

Opracowania technologii wytwarzania alifatyczno-aromatycznego biodegradowalnego poliestru (IBPE) w modelowej instalacji badawczej (instalacja IBPE)

Wdrożenia wyników badań procesów modyfikacji chemicznej PLA, IBPE oraz układów PLA-IBPE

Wdrożenia wyników badań procesów przetwarzania PLA, IBPE, PLA-IBP