Oferta dla doktorantów

By Marzec 22, 2016BADANIA, PoCoDi

Oferujemy stypendium doktoranckie w ramach projektu PoCoDi:

Amphiphilic Polymers for the Controlled Disruption of cell membrane: stimuli responsive action, activity against Mycobacterium.

W projekcie PoCoDi  zajmujemy się polimerami, które niszczą komórkową membranę lipidową. W szczególności chcemy konstruować antybakteryjne nano-maszyny polimerowe, które można aktywować przy użyciu zewnętrznych bodźców oraz wykorzystać do walki z prątkami – mikroorganizmami chorobotwórczymi odpowiedzialnymi za trąd i gruźlicę. Poszukujemy entuzjastycznych pracowników do realizacji pracy doktorskiej w ramach naszego projektu. Główne zadania badawcze obejmują: syntezę polimerów, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi oraz badania mikrobiologiczne.

Więcej informacji na: http://lpt.ch.pw.edu.pl/pocodi/

Wymagania:

  • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku: chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, biochemia, inżynieria materiałowa lub pokrewne, nie później niż do 30 września 2016,
  • silna motywacja do pracy i kariery naukowej,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury specjalistycznej oraz redagowanie tekstów naukowych,
  • ukończony proces rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej nie później niż do października 2016.

Dodatkowymi atutami będą:

  • udokumentowane zaangażowanie w badania z zakresu chemii polimerów lub biochemii i biofizyki membrany dwulipidowej.

Oferujemy:

Stypendium w ramach studiów doktoranckich wydziału Chemicznego PW http://doktoranci.ch.pw.edu.pl/ + stypendium płatne w ramach grantu do 2000 PLN.
Wybór doktoranta odbędzie się w dwóch etapach:
pierwszy etap – ocena na podstawie przesłanych dokumentów,
drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami – pierwsza połowa czerwca 2016.
Termin rozpoczęcia pracy badawczej: październik 2016.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny, życiorys naukowy wraz z listą publikacji (z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.”), odpis dyplomu pierwszego stopnia studiów, spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami, dane kontaktowe osoby, która mogłaby udzielić referencji (np. promotora pracy magisterskiej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres dominik.janczewski@ch.pw.edu.pl do dnia 30 maja 2016.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.