Ostatnie stypendium doktoranckie w projekcie PoCoDi

By Czerwiec 26, 2017BADANIA, DJ, PoCoDi

Oferujemy ostatnie stypendium doktoranckie w ramach projektu PoCoDi:

Amphiphilic Polymers for the Controlled Disruption of cell membrane: stimuli responsive action, activity against Mycobacterium.

!!! Termin nadsyłania zgłoszeń – do 15 sierpnia 2017 !!!

W projekcie NCN PoCoDi zajmujemy się syntetycznymi polimerami degradującymi błonę lipidową komórek. W szczególności interesują nas nowe molekuły, które można wykorzystać do walki z antybiotykoopornymi szczepami bakterii.

Poszukujemy entuzjastycznych kandydatów na doktorantów lubiących pracę w multidyscyplinarnym zespole zajmującym się praca na pograniczu chemii, mikrobiologii i biologii eksperymentalnej. Główne zadania badawcze to synteza polimerowych czynników przeciwbakteryjnych, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi, fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań polimer – błona komórkowa oraz badania mikrobiologiczne.

Wymagania:

  • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku: chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, biochemia, inżynieria materiałowa lub pokrewne, nie później niż do 30 września 2017,
  • silna motywacja do pracy i kariery naukowej,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury specjalistycznej oraz redagowanie tekstów naukowych,
  • ukończony proces rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej nie później niż do 1 października 2017.

Dodatkowymi atutami będą:

udokumentowane zaangażowanie w badania z zakresu chemii polimerów lub biochemii i biofizyki dwuwarstwy lipidowej.

Oferujemy:

Stypendium w ramach studiów doktoranckich wydziału Chemicznego PW http://doktoranci.ch.pw.edu.pl/ + 2000 PLN stypendium z grantu.

Wybór doktoranta odbędzie się w następujących etapach:

  • Wybór doktoranta odbędzie się w dwóch etapach:
  • pierwszy etap – ocena na podstawie przesłanych dokumentów (do 15 sierpnia 2017),
  • drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (początek września 2016),
  • termin rozpoczęcia pracy badawczej: październik 2017.

Wymagane dokumenty: (1) list motywacyjny, życiorys naukowy wraz z listą publikacji (z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.”), (2) odpis dyplomu pierwszego stopnia studiów, (3) spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami, (4) dane kontaktowe osoby, która mogłaby udzielić referencji (np. promotora pracy magisterskiej)

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres dominik.janczewski@ch.pw.edu.pl do dnia 15 sierpnia 2017.

strona PoCoDi